مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

با همکاری بخش ایران IEEE و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، قصد برگزاری نخستین رویداد نوآر الکترونیک که فرصت مناسبی برای دانشجویان و متخصصان الکترونیک در جهت آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار خود می باشد.

در این رویداد علاوه بر سخنرانی پیرامون چالش ها

با همکاری بخش ایران IEEE و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، قصد برگزاری نخستین رویداد نوآر الکترونیک که فرصت مناسبی برای دانشجویان و متخصصان الکترونیک در جهت آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار خود می باشد.

در این رویداد علاوه بر سخنرانی پیرامون چالش ها

با همکاری بخش ایران IEEE و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، قصد برگزاری نخستین رویداد نوآر الکترونیک که فرصت مناسبی برای دانشجویان و متخصصان الکترونیک در جهت آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار خود می باشد.

کنفرانس ها

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا، با همکاری بخش ایران IEEE و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، قصد برگزاری نخستین رویداد نوآر الکترونیک که فرصت مناسبی برای دانشجویان و متخصصان الکترونیک در جهت آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار خود می باشد، دارد.

دوره های آموزشی

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا، با همکاری بخش ایران IEEE و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران، قصد برگزاری نخستین رویداد نوآر الکترونیک که فرصت مناسبی برای دانشجویان و متخصصان الکترونیک در جهت آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار خود می باشد، دارد.